image

Bygglovshandlingar

Bygglovsritningar

Det oftast behöves bygglov för nybyggnation, tillbyggnad eller göra vissa ändringar. För komplementbyggnad t.ex. Attefallshus, garage, eller installera en eldstad t.ex. kan man göra en anmälan om åtgärd. Ibland behöves det bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. 

Bygglovsritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Det betyder att det ska vara tydligt vad ritningarna visar, att de innehåller rätt uppgifter och att de är i skala. Om handlingarna är kompletta från början går det snabbare att handlägga ansökan. Skala 1:100 innebär 1 cm på ritningen = 100 cm i verkligenheten

Vår arbetsprocess

 

Bygglovshandlingar ingår:

 • Bygglovsansökan En ansökan ska vara skriftlig och behöves att skicka med samtliga handlingar. Ansökan ska innehålla uppgifter om fastighetsägare som söker lov. Andra uppgifter som fylls i en ansökan är vilken åtgärd sökes lov för, dess storlek och material samt färg.
 • Fasadritning 1:100 Fasadritningen visar en byggnads eller en anläggnings utsida. Fasadritning ska visa:
  • Fasadernas utseende, utformning med detaljer så som fönster, dörrar och tak.
  • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån.
  • Material och färg/kulör med ett NCS-nummer.
  • Hur marken ser ut vid byggnaden samt hela vägen till tomtgränsen. Ny mark kan visas med heldragen linje och befintlig med en streckad linje.
  • För tillbyggnad, tydlig markering av tillbyggnad krävs.
 • Situationsplan 1:400 Situationsplan visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Fastighetsägare beställer ett kartunderlag för situationsplan.
 • Planritning 1:100 En planritning visar byggnadens olika våningar ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster,  trappor. Varje våning ska visas separat t.ex. entréplan, övre plan och källarplan.
 • Sektionsritning 1:100 En sektionsritning är en genomskärning (snitt) av byggnaden. Sektionsritningen behövs för att kunna jämföra byggnadens storlek, takvinkel, höjd och rumshöjd mot olika bestämmelser.
 • Markplaneringsritning 1:200/1:400 Markplaneringsritningen visar befintliga och planerade markåtgärder sedda uppifrån. Markplaneringsritningen behöver visa:
  • Byggnadens placering samt hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader och schaktningar, slänter, murar, infart, parkering och liknande.
  • Anslutning till vatten och avlopp samt hantering av fastighetens dagvatten ska redovisas.
  • Hur man når byggnaden, hur tillgänglighet på tomten tillgodoses och vilka markbeläggningsmaterial som ska användas.
 • Konstruktionsritningar Konstruktionsritning visar typ detalj sektion av bärande konstruktion, tak, väggar och grundläggning.
 • Anmälan av certifierad kontrollansvarig Vi hjälper att hitta en kontrollansvarig i ditt område som är certifierad i enlighet med 10 kap 9 § Plan- och bygglagen. Namn och kontaktuppgifter samt kopia på certifikat av kontrollansvarig måste skickas in.

De handlingar som efterfrågas till det teknisk samråd:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar 1:20/1:10
 • Energibalansberäkning
 • Färdigställandeskydd
 • Brandskyddsdokumentation
 • Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten
 • Intyg om dimensioneringskontroll
 • Geoteknisk undersökning